Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Về phạm vi điều chỉnh, Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế. Đối tượng áp dụng quyết định này là các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế, bao gồm:

Viên chức giữ các chức vụ quản lý, bao gồm:

Viên chức giữ các chức vụ quản lý, bao gồm:

Bộ Y tế nêu rõ: Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế nêu rõ: Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế.

Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành.

Bộ Y tế nêu rõ, số lượng cấp phó người đứng đầu của mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định, bảo đảm bình quân không quá 03 người trên một đơn vị theo quy định tại Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Số lượng cấp phó khoa phòng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế nêu rõ: Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh viên chức quản lý hoặc thực hiện các nội dung khác theo chủ trương của Đảng thì quy trình bổ nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quyết định này, Ban cán sự đảng Bộ Y tế (gọi tắt là Ban cán sự đảng) và Đảng ủy hoặc Chỉ ủy (gọi tắt là Cấp ủy) của đơn vị thống nhất lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *