Bộ Y tế nêu tiêu chí thuốc, sinh phẩm và vật tư được đàm phán giá khi mua sắm

Tại Thông tư 05/2024 nêu rõ, thuốc được đưa vào danh mục phải đáp ứng một trong các nguyên tắc, tiêu chí:

Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được đưa vào danh mục phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:

Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được đưa vào danh mục phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:

Danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá có:

Danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá có:

Danh mục thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có 4 loại.

Thông tư 05 của Bộ Y tế nêu rõ, hằng năm, căn cứ danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và kế hoạch tổ chức đàm phán giá, đơn vị đàm phán giá có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đàm phán giá.

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngoài việc phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 39 Luật Đấu thầu 2023 thì còn phải tuân thủ những yêu cầu như sau:

Về tên gói thầu: Gói thầu thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm áp dụng hình thức đàm phán giả có thể có một hoặc nhiều thuốc, thiết bị y tế, vật lư xét nghiệm; mồi thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm là một phần của gói thầu.

Trường hợp gói thầu được phân chia thành nhiều phần thì tên của mỗi phần phải phù hợp với thông tin của phần đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *