Đối tượng nào được tham gia BHYT bổ sung, phạm vi quyền lợi ra sao?

Trong đó, triển khai nghiên cứu quy định về BHYT bổ sung theo quan điểm, định hướng của Đảng tại các Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mớ và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban bí thư ngày 07/9/2009 về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. 

Trong đó, triển khai nghiên cứu quy định về BHYT bổ sung theo quan điểm, định hướng của Đảng tại các Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mớ và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban bí thư ngày 07/9/2009 về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. 

“Việc triển khai BHYT bổ sung nhằm làm tăng cường các nguồn tài chính cho chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần giảm chi tiêu tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe”- ông Hoàng Trung Tuấn – Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết tại hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT do Bộ Y tế vừa tổ chức mà Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin trước đó.

Hiện nay, Việt Nam có hai hình thức BHYT, trong đó BHYT bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT. Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định, người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần ngoài mức hưởng.

Hiện nay, Việt Nam có hai hình thức BHYT, trong đó BHYT bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT. Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định, người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần ngoài mức hưởng.

Trong Dự thảo Luật BHYT sửa đổi, Bộ Y tế có đề xuất liên quan đến 2 hình thức BHYT này. “Dự thảo luật nêu rõ quy định chính sách BHYT bổ sung mang tính tự nguyện do doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo quy định. Trong đó, việc tham gia BHYT bắt buộc là điều kiện để tham gia BHYT bổ sung nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc”- ông Hoàng Trung Tuấn cho hay.

Theo đó, dự kiến người tham gia BHYT bổ sung được tích hợp thông tin trên thẻ BHYT bắt buộc khi đi khám chữa bệnh. 

Theo ông Hoàng Trung Tuấn, mức phí phạm vi, quyền lợi được hưởng và điều kiện thanh toán được quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên, phạm vi được hưởng BHYT bổ sung không trùng với phạm vi và mức hưởng của BHYT bắt buộc, người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, được lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Tổ chức cung cấp BHYT bổ sung sẽ được cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dữ liệu về tình trạng của bệnh nhân, chi phí sử dụng dịch vụ y tế liên quan phục vụ việc chi trả quyền lợi cho người tham gia. Đặc biệt, không được có quy định loại trừ người dân (chỉ ký hợp đồng với người khỏe). Tất cả người đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tham gia BHYT bổ sung… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *